HORE

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, to zn. vzájomné práva a povinnosti medzi „poskytovateľom“ a „užívateľom“ pri poskytovaní a užívaní služieb na webovej stránke www.jurajhrabko.sk (ďalej aj „jurajhrabko.sk“).

Poskytovateľom služieb na webovej stránke jurajhrabko.sk je Juraj Hrabko, Sibírska 1598/17, Bratislava-Nové Mesto 83102, IČO 17399254, DIČ 1025046132, zapísaný v živnostenskom registri, e mail: jurajhrabko@jurajhrabko.sk.

Užívateľom sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba a právnická osoba pohybujúca sa po stránke a tiež zaregistrovaná na webovej stránke jurajhrabko.sk.

Získané emaily z registrácie na tejto stránke nebudú poskytované tretím stranám a budú používané len na zasielanie informačných emailov formou newslettera, z ktorého je možné sa kedykoľvek odhlásiť prípadne technických informačných mailov.

Tieto obchodné podmienky sú pre všetky zúčastnené strany záväzné a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej medzi zmluvnými stranami, t.j medzi poskytovateľom a užívateľom.

Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom je umožnenie prístupu k informačnému produktu poskytovaného poskytovateľom, ktorým sa rozumejú online obsahy tejto stránky, ktoré formou textu, videí, audia a obrazových materiálov informujú užívateľov o názoroch autora stránky. Texty v sekcii len pre registrovaných sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka na stránke na uvedené časové obdobie, počas ktorého po úhrade smskou príp. prevodom na účet stanovenej ceny užívateľom má užívateľ prístup k uzavretých článkom.

Po úhrade smskou má užívateľ prístup k platenému obsahu ihneď, po úhrade prevodom na účet ihneď po zaevidovaní platby (môže trvať aj pár dní). Nakoľko ide o službu, užívateľ týmto súhlasí, že po sprístupnení plateného obsahu zaniká nárok na vrátenie uhradených prostriedkov.

Užívateľ sa zaväzuje a je povinný najneskôr pred vyplnením elektronického objednávkového formulára oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami ako aj cenníkom, ktoré sú prístupné na webovej stránke jurajhrabko.sk a zároveň sa zaväzuje a je povinný tieto obchodné podmienky dodržiavať.

Akékoľvek šírenie textov alebo poskytovanie a sprístupňovanie prístupu k platenému obsahu tretím osobám bez súhlasu poskytovateľa je zakázané. Užívateľ sa zaväzuje, že sprístupnené uzavreté články pre platiacich užívateľov bude využívať sám a výlučne pre svoje osobné potreby. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený zamedziť prístup k takémuto obsahu bez nároku užívateľa na vrátenie uhradenej ceny.

Ochrana osobných údajov

Údaje získavané počas návštevy našich webových stránok www.jurajhrabko.sk spracuvávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate a zásahu nepovolaných osôb, pričom bezpečnostné opatrenia stále s vývojom zlepšujeme. Na požiadanie vám podľa možností obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o vás zaznamenané, v prípade ich nepresnosti ich na požiadanie opravíme. Ak máte otázky, smerujte ich na jurajhrabko@jurajhrabko.sk.

V rámci získavania a spracovania osobných údajov, keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné a kontaktné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie a vašej identifikácie v prípade fakturácie.

Používame vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok a zákaznícku administratívu. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, ak nie je v okamihu, kedy ich poskytujete, uvedené inak. Poskytnutie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom následuje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou. Používame cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Naše webové stránky môžu odkazovať na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek také stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na takých stránkach vlastnými zásadami pre ochranu osobných údajov a tým nie sme zodpovední za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

Pokiaľ máte otázky, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov uvedených na tomto webe.

Staňte sa fanúšikom a zdieľajte


Facebook Juraja Hrabka Twitter Juraja Hrabka Linkedin Juraja Hrabka Google+ Juraja Hrabka Napíšte mi