Téma: is_tag

Čítanie s porozumením. Exkluzívne. Čo sa inde nedozviete.

Facebook Juraja Hrabka Twitter Juraja Hrabka Linkedin Juraja Hrabka Google+ Juraja Hrabka Napíšte mi

Zlyhanie štátu

Podľa ESĽP ne­mož­no oča­ká­vať od štá­tu, aby od­lo­žil zá­sah, kým po­li­tic­ká stra­na zís­ka moc a za­čne us­ku­toč­ňo­vať reál­ne kro­ky na za­ve­de­nie po­li­ti­ky nez­lu­či­teľ­nej so štan­dar­dmi de­mok­ra­cie.

29. apríla 2019
Fakty a argumentyStaňte sa fanúšikom a zdieľajte


Facebook Juraja Hrabka Twitter Juraja Hrabka Linkedin Juraja Hrabka Google+ Juraja Hrabka Napíšte mi